SOCCER BARCELONA YOUTH ACADEMY (SBYA) és una Acadèmia de futbol fundada a Barcelona el 2015 per un grup de professionals que gaudeixen d’una reconeguda trajectòria en el món de la docència d’aquest esport en les etapes de formació del FC Barcelona.

Es dedica fonamentalment a l’organització de programes i esdeveniments relacionats amb l’ensenyament i la pràctica del futbol a nivell infantil i juvenil, així com l’assessorament tècnic i esportiu de clubs,federacions, organismes públics, empreses privades i particulars.

SBYA és pionera en l’exportació d’un mètode de treball (saber fer) únic al món, a través d’un staff tècnic molt competent amb una llarga experiència tant a nivell local com internacional.

SBYA ha dissenyat diversos programes que preveuen uns estàndards de qualitat molt elevats,susceptibles de ser desenvolupats en qualsevol mercat i en qualsevol època de l’any. Aquests programes poden adaptara les necessitats de cada partner, respectant en tot moment les particularitats de cada cultura / comunitat.

El principal objectiu de SOCCER BARCELONA YOUTH ACADEMY és oferir un servei de màxima qualitat, que garanteixi la plena satisfacció de les persones / entitats que ens han contractat, així com dels destinataris finals dels nostres programes i serveis.

SOCCER BARCELONA YOUTH ACADEMY és una marca propietat de l’empresa SOCCER BARCELONA YOUTH ACADEMY, SL.

 

ADN

 

Per SOCCER BARCELONA YOUTH ACADEMY el futbol és una forma de joc estructurada i complexa, en la qual intervenen factors interns i externs que permeten enllaçar entre si les diferents estructures que integren una persona. El futbol és un esport col·lectiu que permet a l’individu créixer com a persona i com a esportista, alhora que li aporta benestar físic i emocional, i una sèrie de valors intrínsecs que determinen la relació, la comunicació, la competició, l’aprenentatge i l’auto-reflexió.

A SOCCER BARCELONA YOUTH ACADEMY concebem el futbol com un tot en el qual els aspectes tècnics, tàctics, físics, psicològics i emocionals estan interrelacionats, raó per la qual fem servir fonamentalment la metodologia global, amb l’objectiu d’aconseguir la excel·lència esportiva. En lloc d’obligar, pretenem fomentar el talent creatiu del / de la jugador / a.
Fem servir diferents vies d’ensenyament per incidir en el procés cognitiu que cada jugador experimenta en les diferents accions querealitza. Aquest procés consta de diferents fases que el jugador va automatitzant d’una manera natural.

El model formatiu de SOCCER BARCELONA YOUTH ACADEMY es basa en una fragmentació de l’aprenentatge del futbol per etapes i per nivells, de manera que el / la jugador / a va superant diferents etapes que tenen com a objectiu principal el treball de la tècnica individual i del joc col·lectiu, per tal d’augmentar el seu rendiment d’una manera natural i ordenada.

SOCCER BARCELONA YOUTH ACADEMY ha establert un model de joc propi, que es caracteritza per desenvolupar un estil de joc ofensiu, que combina l’eficiència i l’entreteniment, en què els nostres equips intenten portar sempre la iniciativa en el joc i maximitzar la possessió de la pilota, que es converteix en el centre d’atenció.
En els entrenaments es treballen bàsicament dues fases del joc (atac i defensa) i les transicions d’una fase a l’altra. ens centrem fonamentalment en els següents quatre grans blocs de continguts: la tècnica i la tàctica individual, la tàctica de grup i l’estil de joc.

El / La jugador / a característic / a de SOCCER BARCELONA YOUTH ACADEMY és conscient i se sent protagonista del seu procés de creixement esportiu i personal. Tècnicament molt ben dotat / a, sap interpretar correctament el joc, és àgil de ment, creatiu / a i capaç de percebre, analitzar, decidir i executar en un espai de temps molt breu. Tàcticament és disciplinat / a i sap generalitzar i transferir els aprenentatges a situacions de joc real.

SOCCER BARCELONA YOUTH ACADEMY disposa d’una cartera de més de 100 entrenadors perfectament capacitats per posar en pràctica el mètode de treball de SBYA d’acord amb el Codi de Bones Pràctiques i la Normativa de Règim Intern.

SOCCER BARCELONA YOUTH ACADEMY ha desenvolupat un programa específic mitjançant el qual pretén fomentar i promoure l’educació en valors dels seus jugadors, tècnics i aficionats, utilitzant una eina educativa de primer ordre com és l’esport. D’una banda, els valors intrínsecs de qualsevol esport col·lectiu com són la companyonia, l’esforç, l’esperit de superació, la perseverança, el compromís, l’esportivitat, la sana competència, el treball cooperatiu, etc. i, d’altra banda, els valors ètics i de convivència universals com el respecte, la solidaritat, el civisme, la integració, la diversitat, etc.

La salut i la seguretat de les persones que participen en les activitats de SOCCER BARCELONA YOUTH ACADEMY són la nostra prioritat i la nostra principal preocupació. És per aquest motiu que SBYA s’ha dotat d’una Política de protecció dels menors i d’una Política de Prevenció de riscos laborals pròpies, que els tècnics coneixen perfectament i s’apliquen amb el màxim rigor que són capaços.

CEO SOCCER BARCELONA YOUTH ACADEMY